شنبه 25 مرداد 1399 - 2020 آگوست 15
   
  2677رکورد در مدت زمان 4.804ثانیه
  عبارت مورد جستجو :
  در جلسه گذشته روایت علی بن محمد قاسانی از حیث دلالت و سند بررسی شد. از نظر حضرت استاد اگر چه این روایت از نظر سند اعتبار دارد اما دلالت آن بر استصحاب ناتمام است. در این جلسه صحیحه عبد الله بن سنان مورد بررسی واقع خواهد شد. از نظر استاد معظم این صحیحه همچون روایت سابق از نظر سند معتبر است اما از جهت دلالت ناتمام می باشد.
  (در جلسه گذشته استاد معظم مصادیقی از قاعده یقین و شک ساری را بیان کردند و دو مورد از موارد آن را بلا اشکال دانستند. ایشان در ادامه مبحث با بیانی دیگر روایت خصال را بر قاعده استصحاب تطبیق دادند. در این جلسه روایت علی بن محمد قاسانی هم از حیث دلالت و هم از حیث سند بررسی خواهد شد. از نظر حضرت استاد اگر چه این روایت از نظر سند اعتبار دارد اما دلالت آن بر استصحاب ناتمام است.)
  در جلسه گذشته تقریب مرحوم نائینی از روایت خصال بیان شد که این تقریب مورد پذیرش استاد معظم واقع نگردید. در ادامه جلسه استاد معظم مصادیقی از قاعده یقین و شک ساری را بیان کردند و دو مورد از موارد آن را بلا اشکال دانستند. ایشان در ادامه مبحث با بیانی دیگر روایت خصال را بر قاعده استصحاب تطبیق دادند. در این جلسه اشکال مرحوم نائینی بر شیخ; توضیح داده می شود و استاد معظم پاسخ این اشکال را بیان خواهند نمود. شیخ; در پایان بحث خود از تعبیر «فافهم» استفاده کرده اند که حضرت استاد در ادامه مبحث توضیحاتی پیرامون این تعبیر ارائه خواهند داد.
  شیخ; در کتاب فرائد روایت خصال را هم از نظر سند و هم از نظر دلالت بررسی نمودند. ایشان با توجه به تضعیف علامه; بر قاسم بن یحیی، سند این روایت را غیر معتبر دانسته، جواب بعض علماء از تضعیف علامه; را نپذیرفتند. شیخ; در ابتدای بحث دلالی، دلالت این روایت بر استصحاب را قبول نکردند اما در ادامه بحث دلالت این روایت را صحیح دانستند. در جلسه گذشته استاد معظم توضیحاتی پیرامون بیان شیخ; ارائه نموده، آن را مورد مناقشه قرار دادند. در این جلسه تقریب مرحوم نائینی از روایت خصال بیان خواهد شد لکن این تقریب مورد پذیرش استاد معظم واقع نمی گردد. در ادامه جلسه استاد معظم مصادیقی از قاعده یقین و شک ساری را بیان می کنند و دو مورد از موارد آن را بلا اشکال می دانند. ایشان در ادامه مبحث با بیانی دیگر روایت خصال را بر قاعده استصحاب تطبیق خواهند داد.
  حدیث دیگری که در بحث استصحاب به آن تمسک شده، حدیث خصال شیخ صدوق; است. در جلسه گذشته استاد معظم سند این حدیث و دلالت آن بر استصحاب را بررسی نمودند. شیخ انصاری; این روایت را بر قاعده یقین تطبیق می کند اما در مقابل مرحوم نائینی با ردّ بیان شیخ; این روایت را بر استصحاب منطبق می داند. در جلسه گذشته حضرت استاد بیان مرحوم نائینی را ناتمام دانسته، به آن اشکال کردند. شیخ; در کتاب فرائد این روایت را هم از نظر سند و هم از نظر دلالت بررسی نموده است. ایشان با توجه به تضعیف علامه; بر قاسم بن یحیی، سند این روایت را غیر معتبر می داند و جواب بعض علماء از تضعیف علامه; را نمی پذیرد. شیخ; در ابتدای بحث دلالی، دلالت این روایت بر استصحاب را نمی پذیرد اما در ادامه بحث دلالت این روایت را صحیح بر می شمارند. در این جلسه استاد معظم توضیحاتی پیرامون بیان شیخ; ارائه نموده، آن را مورد مناقشه قرار می دهند.
  مرحوم آقا رضا همدانی در بحث حدّ مغرب توضیحاتی را پیرامون تقیه ارائه داده اند که حضرت استاد در جلسه گذشته آن بیان را بر صحیحۀ سوم زراره تطبیق دادند. علامه به شیخ صدوق نسبت دادند که ایشان منفصل خواندن نماز احتیاط را لازم نمی داند اما استاد معظم با تبیین عبارات شیخ صدوق این نسبت را از ایشان دفع نمودند. حدیث دیگری که در بحث استصحاب به آن تمسک شده، حدیث خصال شیخ صدوق است. در این جلسه استاد معظم سند این حدیث و دلالت آن بر استصحاب را بررسی می نمایند. شیخ انصاری این روایت را بر قاعده یقین منطبق دانسته است. در مقابل مرحوم نائینی با ردّ بیان شیخ این روایت را بر استصحاب منطبق می داند اما حضرت استاد این بیان مرحوم نائینی را ناتمام دانسته، به آن اشکال می نمایند.
  در جلسه گذشته استاد معظم نظر مرحوم نائینی را بررسی کرده، آن را مورد نقد قرار دادند. حضرت استاد با توجه به مجموع مباحث بیان شده، دلالت صحیحه سوم زراره بر استصحاب را ناتمام دانستد. مرحوم آقا رضا همدانی در بحث حدّ مغرب توضیحاتی را پیرامون تقیه ارائه داده اند که حضرت استاد در این جلسه آن توضیحات را بر این روایت تطبیق می دهند. علامه; به شیخ صدوق; نسبت می دهد که ایشان منفصل خواندن نماز احتیاط را لازم نمی دانسته است اما استاد معظم با تبیین عبارات شیخ صدوق; این نسبت را از ایشان دفع می نمایند.
  در جلسه گذشته معنای صحیحه سوم زراره از نظر صاحب کفایه; و صاحب فصول; تبیین شد. استاد معظم با توجه به مناقشاتی این دو بیان ارائه شده را قابل دفاع ندانستند. مرحوم شیخ; در رابطه با دلالت صحیحه سوم زراره بر استصحاب اشکال هایی را مطرح کرده اند که میرزای نائینی; در بیانات شیخ; مناقشاتی را مطرح نموده است. در این جلسه استاد معظم نظر مرحوم نائینی; را بررسی کرده، آن را مورد نقد قرار می دهند. در پایان حضرت استاد با توجه به مجموع مباحث بیان شده، دلالت این صحیحه بر استصحاب را ناتمام می دانند.
  مرحوم نائینی با سه اشکال کلام شیخ; را در رابطه با صحیحه سوم زراره نپذیرفت و آن را ردّ کرد. در جلسه گذشته حضرت استاد اشکالات سه گانه میرزای نائینی; را شرح داده، از هر یک از آن اشکال ها پاسخ دادند. در این جلسه معنای صحیحه سوم زراره از نظر مرحوم صاحب کفایه و نیز معنای این روایت از نظر صاحب فصول; تبیین خواهد شد. استاد معظم با توجه به مناقشاتی این دو معنا را قابل دفاع نمی دانند. در ادامه این جلسه معنای این روایت از نظر ایشان بیان خواهد شد.
  دوشنبه آخر ماه شعبان است 15 اردیبهشت 1398 23:24
  به اطلاع می رساند هلال ماه مبارک رمضان در غروب یکشنبه برای آیت الله العظمی شبیری زنجانی ثابت نشد لذا دوشنبه آخر ماه شعبان خواهد بود. مؤمنین می توانند این روز را به نیت روزه قضا یا مستحبی روزه بگیرند. دفتر معظم له
  • تعداد رکوردها : 2677