شنبه 2 شهريور 1398 - 2019 آگوست 24
   
  2607رکورد در مدت زمان 0.140ثانیه
  عبارت مورد جستجو :
  در جلسه گذشته بیان گردید که اصل استصحاب از اصول بسیار مهم و مبتلی به در نزد مسلمین است که پدر شیخ بهایی; برای اولین بار این اصل را با استفاده از اخبار اثبات فرموده است. شک، از مقومات استصحاب است که شیخ; شک فعلی را معتبر دانستند بر خلاف محقق داماد; که فعلیت شک را لازم ندانستند. در این جلسه نظر محقق داماد; به تفصیل بیان می شود و حضرت استاد در آن مناقشه می نمایند. در ادامه جلسه اشکال مرحوم حائری بر شیخ; ذکر می گردد لکن این اشکال نیز مورد پذیرش استاد واقع نمی گردد. در ادامه به تناسب بحث این سوال مطرح می گردد که آیا در جریان قاعده فراغ، احتمال اذکریّت معتبر است یا نه؟
  در این جلسه استدلال بعض فقهاء به روایت حسین بن ابی العلاء مبنی بر عدم اشتراط قاعده فراغ به احتمال اذکریت بیان می شود. محقق خویی از این روایت پاسخی داده اند که مورد پذیرش استاد معظم واقع نمی گردد. ایشان در ادامه مفاد روایت را توضیح می دهند و در نهایت قائل به این می شوند که روایت حسین بن ابی العلاء به قاعده فراغ ارتباطی ندارد از این رو در مواردی که علم به غفلت وجود دارد، قاعده فراغ جاری نمی شود و باید احتیاط کرد.
  در جلسه گذشته نظر محقق داماد مبنی بر عدم لزوم فعلیت شک در استصحاب تبیین گردید که مورد مناقشه حضرت استاد واقع شد. در ادامه جلسه اشکال مرحوم حائری بر شیخ8 ذکر گردید که این اشکال نیز مورد پذیرش استاد واقع نشد. در ادامه به تناسب بحث این سوال مطرح گردید که آیا در جریان قاعده فراغ، احتمال اذکریّت معتبر است یا نه؟ در این جلسه حضرت استاد استدلال محقق خویی بر مشروط بودن قاعده فراغ به احتمال اذکریت را توضیح می دهند. محقق خویی8 در ابتدا این اشتراط را با توجه به اصل عقلائی توجیه کرده، سپس با استفاده از روایات بر آن استدلال می نمایند. لکن استاد معظم چنین اصل عقلائی را انکار نموده، در استدلال به روایت مناقشه می کنند اما ایشان در ادامه درس از مناقشه مذکور پاسخ می دهند و دلالت روایات بر چنین اشتراطی را صحیح می دانند.
  اثبات اصل استصحاب از طریق اخبار
  در جلسات قبل استدلال عقلی شیخ; بر حجیت خبر واحد تبیین شد. ایشان نسبت به این دلیل عقلی، مناقشاتی را مطرح کردند که در جلسه گذشته مناقشه اول ایشان بررسی شد. مرحوم آخوند در صدد پاسخ از این مناقشه برآمدند لکن استاد معظم پاسخ ایشان را ناتمام دانستند. در این جلسه مناقشه دوم و سوم شیخ; نسبت به این استدلال بررسی می شود. در ادامه جلسه استاد معظم با توجه به عبارت شیخ;، مبحث وجوب الالتزام بما جاء به النبی ص را بررسی کرده، در کلام شیخ; مناقشه خواهند نمود.
  از جمله ادله ای که شیخ انصاری بر حجیت خبر واحد اقامه کردند، دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد بود. در جلسه گذشته استدلال عقلی شیخ بر حجیت خبر واحد تبیین شد. این دلیل عقلی مبتنی بر مقدماتی بود که مورد مناقشه استاد معظم واقع شد. حضرت استاد در ادامه جلسه این استدلال عقلی شیخ را با استفاده از تعبیر دیگر ایشان ترمیم نمودند. شیخ نسبت به استدلال عقلی، مناقشاتی را مطرح نموده است که در این جلسه مناقشه اول ایشان بررسی می شود. مرحوم آخوند در صدد پاسخ از این مناقشه برآمده اند لکن استاد معظم پاسخ ایشان را ناتمام می دانند.
  (حضرت استاد در ابتدای سال سوم ، سه جلسه در مورد دلیل عقلی خبر واحد بحث کرده، سپس بحث استصحاب را شروع می کنند.)
  در جلسه گذشته استاد معظم استدلال اخباری ها بر مقبوله عمر بن حنظله را تبیین نمودند. در این جلسه استاد معظم جواب مرحوم نائینی از این روایت را تبیین خواهند نمود و به جواب ایشان اشکال خواهند کرد. همچنین حضرت استاد جواب مرحوم خوئی از استدلال به این روایت را شرح داده، آن را ناتمام خواهند دانست. ایشان در ادامه جلسه پاسخ صحیحی از استدلال به این روایت را بیان می نمایند.
  در این جلسه حضرت استاد به استدلال اخباری ها به روایت عمر بن حنظله، خواهند پرداخت.
  در جلسه گذشته استاد معظم روایت امالی شیخ ره را مطرح نمودند. در این جلسه ناتمام بودن دلالت آن بر وجوب احتیاط را تبیین خواهند نمود. در ادامه معنای فقره «فاحتط بما شئت» را از نظر شیخ ره بیان می کنند لکن ایشان به دلیل جریان اصالة الفساد، این عبارت را مصحَّف می دانند.
  • تعداد رکوردها : 2607