شنبه 2 شهريور 1398 - 2019 آگوست 24
   
  2607رکورد در مدت زمان 5.678ثانیه
  عبارت مورد جستجو :
  دو نفر ملّا در تاریخ شیعه هست که شاگردهای آنها مهم ترین شاگردهای اعصارند: یکی وحید بهبهانی است و دیگری میرزای شیرازی
  هدربار بی حافظگی­ ام به حضرت متوسل شدم که اگر من حافظه نداشته باشم، شاید نتوانم برای اسلام کاری انجام بدهم. بعد از آن توسل این حفظ به من عطا شد.
  من مشکلات مادی زیادی داشتم که برطرف نشده بود. این دستور را آقای آسیدابوالحسن مرتضوی به من داد. من از حاج آقا رضا شنیدم که او به این دستور عمل کرده و گشایشی در کارش شده بود.
  پرهیز از تکروی 14 بهمن 1392 17:43
  آقا موسی گفته بود: این مسئله طبیعی من است. درباره مقاله ای که از جلسه ای خارج می شود، چرا دیگران نظر ندهند؟ چرا من تکرو باشم؟ این اخلاق وی طبعاً همه را جذب می کرد
  ایشان آن پذیرایی را همین رسیدن کتاب مراجعات تفسیر می کرد. مطالب «المراجعات» هرچند در کتاب های دیگر ذکر شده، ولی کیفیت بیان آن اعجاب آور است.
  شجاعت مدرس 14 بهمن 1392 17:40
  مدرس درباره مخالفینش که ابتدا همراه وی بودند ولی بعداً به خاطر مطامع دنیوی برگشتند و خیلی هم نطاّقی می کردند، می گفت: «آنان که به صد زبان سخن می گفتند، آیا چه شنیدند، چه دیدند،...
  احترام به سادات 14 بهمن 1392 17:38
  بین خواص معروف بود که میرزا ابوالمعالی اگر بر پدرش ترجیح نداشت، از پدرش کمتر نبود. از نظر اخلاقی هم این گونه بود.
  • تعداد رکوردها : 2607