دوشنبه 22 مهر 1398 - 2019 اکتبر 14

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
ادای شهادت
اگر شخصی شاهد درگیری و نزاع بین دو نفر باشد و کار به شکایت کیفری برسد، آیا در صورت توضیح خواستن ضابط انتظامی یا قضایی از این فرد، آیا بر او واجب است که برای شهادت دادن به دادگاه مراجعه کند و حقیقت را بگوید، هر چند مثلا فرد ظالم، کینه او را به دل بگیرد یا از دست او دلخور شود؟
پاسخ
ادای شهادت در دادگاه صالحه -اگر شهادت ندادن موجب تضییع حق یا مفسده دیگری شود- واجب است.