سه شنبه 21 آبان 1398 - 2019 نوامبر 12

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
نیت روزۀ یوم الشک
روزی را که نمی‌دانیم آخر ماه شعبان است یا اول ماه رمضان، با چه نیتی روزه بگیریم؟ آیا روزه این روز واجب است؟
پاسخ
واجب نیست روزه بگیرید و اگر بخواهید روزه بگیرید، باید به نیت روزۀ قضا یا روزۀ مستحبی و مانند آن روزه بگیرید و نمی‌توانید نیت روزۀ ماه رمضان کنید بلکه ظاهراً نمیتوانید قصد کنید آنچه را که فعلاً خداوند متعال از شما خواسته است انجام میدهید و همچنین نمی‌توانید نیت کنید که اگر ماه رمضان است روزۀ ماه رمضان و اگر ماه رمضان نیست روزۀ قضا یا روزۀ مستحبی و مانند آن باشد. و در صورتی که به نیّت روزۀ قضا یا روزۀ مستحبی و مانند آن روزه بگیرید، بعد معلوم شود ماه رمضان بوده، از ماه رمضان حساب میشود.