دوشنبه 5 خرداد 1399 - 2020 مي 25

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
خمس مصالح ساختمانی قبل از مصرف
مصالح خریداری شده مورد نیاز برای ساختمان که هنوز به کار نرفته است، آیا خمس دارد؟
پاسخ
اگر عرفاً تهیۀ خانۀ مورد نیاز، متوقف بر این امر یا داشتن معادل آن باشد، خمس ندارد.