يکشنبه 29 دي 1398 - 2020 ژانوِيه 19

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
ایمیل :
موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
تجسس در وسایل شخصی
آیا پدر میتواند وسایل شخصی خانوادهاش مثل موبایل را بدون اجازۀ ایشان کنترل کند؟
پاسخ
در صورتی که علم به وقوع حرام دارد یا خوف گناه بسیار مهمی از وی را دارد و جلوگیری یا کاستن گناه بدون تجسس امکانپذیر نباشد، جایز است. همچنین است اگر عرفاً تربیتِ لازم متوقف بر این تفحص باشد.