چهارشنبه 22 مرداد 1399 - 2020 آگوست 12

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
آدرس الکترونيک :
شماره موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
مخارج فرزند بالغ
آیا مخارج زندگی دختر که تا چهل سالگی در منزل پدر مانده؛ بر عهده پدر است؟
پاسخ
اگر دختر از خود مالی ندارد که مخارج خود را مطابق شؤون لازمش اداره کند بر عهده پدر است که نفقه وی را تأمین کند.