چهارشنبه 22 مرداد 1399 - 2020 آگوست 12

ورود اطلاعات برای مشاوره

پایان

لطفا گروه موردنظر خود را انتخاب کنید :
تحصيلات :
نام کامل :
آدرس الکترونيک :
شماره موبایل :
سن
جنسيت
پرسش به صورت عمومی نمایش یابد :
متن سوال :
بستن
پرسش
اعتبار اجازۀ مرجع تقلید متوفی برای حقوق شرعیه
شخصی از مجتهدی اجازه حقوق شرعیه گرفته و اکنون آن مجتهد از دنیا رفته است. آیا می‌تواند طبق آن اجازه‌نامه عمل کند یا اینکه باید از مجتهد زنده اجازه بگیرد؟
پاسخ
باید از مجتهد زنده اجازه بگیرد.