دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰

بیانات


آقازادگی!

آقازادگی!

آقا ضیاء بیگدلى نقل مى‏کرد: در بازار روضه‏اى بود و مرحوم [آیت الله] آقاى حاج شیخ عبدالکریم حائری هم شرکت کرد. براى ایشان پشتى گذاشته بودند و ایشان هم آنجا نشست. آقاى حاج آقا مرتضى (فرزند حاج شیخ) وارد مجلس شد و پایین مجلس نشست. حاج میزرا مهدى بروجردى خواست ایشان را بالاى مجلس بیاورد، به حاج آقا مرتضى گفت: آقا بفرمایید بالا، بفرمایید بالا.

آقاى حاج شیخ فرمود: بگذارید همان جا بنشیند. یک اخلاق خوب دارد، تو این را هم مى‏خواهى از او بگیرى!؟

[آیت الله] آقاى حاج شیخ مرتضى حائرى در زمان مرحوم آقاى حاج شیخ بروزى نداشت؛ چون آقاى حاج شیخ از اینکه فرزندانش آقازادگى کنند، نهى مى‏کرد، ولى بعد از زمان پدر، ایشان خیلى معنوَن شد. البته ایشان در این جهت اقدامى نمى‏کرد و تا آخر همان اخلاق زمان پدر را داشت، ولى دیگران به ایشان اداى احترام مى‏کردند.