الجمعة 12 مُحَرَّم 1446 - جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳


اعتراف به حق


اعتراف به حق

آقای آسید علی لواسانی می‌گفت: حاج شیخ حسن مامقانی با جدّ ما مرحوم آشیخ محمد جواد دربارة موضوعی بحث داشت ولی مباحثه‌شان به نتیجه‌ای نرسید. نیمه‌شب درِ منزل جدّ ما زده شد. وی پشت بام خوابیده بود. دید شیخ حسن مامقانی است. آمده بود بگوید: بعد از بحث فکر کردم، دیدم حق با شماست و اگر من امشب بمیرم و به حقیقت اعتراف نکنم، درست نیست. شیخ حسن در این جهات خیلی عجیب بود.