السبت 25 جُمادى الأولى 1445 - شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲


تأدّب در اشکال

تأدّب در اشکال

از علمای کاشان که در دوره ما بودند و ما دیدم مرحوم آمیرسید علی یثربی بود. ایشان از شاگردان معروف و درجه اول آقا ضیاء عراقی بود. در قم هم در درس آقای حاج شیخ اشکال می کرد. قبل از این که آمیرسید علی به قم بیاید، اخوان مرعشی از ایشان خیلی تعریف کرده بودند و نسبت خویشاوندی هم داشتند.

من تصمیم گرفتم برای دیدن درس ایشان از قم به کاشان بروم. حاج آقای والد از این تصمیم ناراحت بود و می فرمود: آقایان قم از جمله آقای حجّت برایشان مقدم اند. به خاطر امر ایشان به کاشان نرفتم.

ایشان در زمان آقای بروجردی به قم آمد و شروع به تدریس برائت کرد. ما هم به درسش رفتیم. در درس پا به زمین می کوبید و می گفت: ای مقرِّر حرفت را پس بگیر.

می خواست به آقای نائینی اشکال کند ولی به کاظمی (مقرّر) اشکال می کرد و به خود آقای نائینی اشکال نمی کرد. با این که شنیدم که می گفت: من آقای نائینی را اهل نظر نمی دانم، ولی در درسش تأدّب می کرد و اسم آقای نائینی را نمی برد.