الاربعاء 16 رَجَب 1444 - چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱


تقیّد به حدود شرعى

تقیّد به حدود شرعى

مرحوم آیت الله بروجردى خيلى به حدود شرعى مقيّد بودند.

از تبريز براى ايشان استفتايى فرستاده شد درباره آسيد ابوالحسن اصفهانی كه تقليد از ايشان در نظر ما اشكال دارد؛ چون سن آسيدابوالحسن بالا رفته و حافظه ايشان تحليل رفته است و ايشان ازنظر علمى رو به افول هستند و اصحاب ايشان نیز كارهايى انجام مى‏دهند كه ازنظر عملى مورد اشكال است، و از آقاى بروجردى در خواست كرده بودند كه رساله‏اش را براى تبريز بفرستد تا آنجا از وى تقليد كنند.

آقاى بروجردى در جواب نامه نوشته بود كه اين حرفها شيطانى است و تا قطعى نباشد كه مرجعى حافظه‏اش را از دست داده است، شرعاً عدول كردن جايز نيست و در خصوص اشكال در بُعد عملى، ما بايد كار افراد عادى را حمل به صحّت كنيم، تا چه رسد به افرادى مثل ايشان كه الآن عَلَم اسلام به دست ايشان است، و من رساله نمى‏فرستم.

آسيد مصطفى خوانسارى نقل مى‏كرد كه آقاى آشيخ حسينعلى منتظرى مى‏گفت: همين سؤال و جواب را براى آسيد ابوالحسن مى‏برند.

معلوم مى‏شود كه اين استفتاء، امتحان و توطئه بوده كه ميانه آقاى بروجردى و آسيد ابوالحسن را به هم بزنند و آقاى بروجردى هم از جريان اطّلاعى نداشت و روى ميزان شرع و عقل به استفتا جواب داده بود.

ايشان خيلى مقيّد بود كه حيثيت اسلام حفظ گردد و مرجعى مثل آسيد ابوالحسن اصفهانی تضعيف نشود.