دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰

بیانات


جامع‏ترین حاشیه بر مکاسب


جامع‏ترین حاشیه بر مکاسب

از نظر تحقیق، بهترین و محققانه‏ترین حواشى کتاب” مکاسب” مرحوم شیخ انصاری، حاشیه مرحوم آخوند خراسانی است که از جهت تحقیق در لبّ مطالب خیلى مفید است.

از نظر تدقیق مطالب، حاشیه میرزا محمد تقى شیرازى بر همه مقدم است، چون ریزه ‏کاریهاى مطالب را خیلى خوب بیان کرده است، ولى مجموعاً بهترین و جامع ترین حواشى، حاشیه مرحوم سید محمد کاظم یزدى است؛ زیرا در عمده مباحث، حاشیه دارد و از نظر تتبع بلااشکال مقدّم است. ایشان از نظر تحقیق، جنبه ‏هاى فقاهتى قوى ای داشت و روایات و اقوال را درست و جالب نقل مى‏ کرد و بر کلمات قوم هم تسلط کافى داشت.