الخميس 23 جُمادى الأولى 1445 - پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲

تم پیشفرض

وظیفه زن در صورت درخواست یا اجبار مرد به بد حجابی وی
پرسش

- اگر شوهر، زن خود را به بدحجابی اجبار کند وظیفه زن چیست؟ و اگر زن تمکین کند گناه آن بر کدامیک از آن دو نوشته می شود؟

پاسخ

مرد حق ندارد همسر خود را به خلاف شرع مجبور کند و زن هم نباید در این موارد اطاعت کند و در صورت اطاعت از شوهرش، گناه آن برای هر دو نوشته می شود.

دروغ به همسر
پرسش

آیا مرد می تواند برای به دست آوردن دل همسرش به وی دروغ بگوید؟

پاسخ

دروغ مطلقاً حرام است، مگر امر مساوی یا أهم نسبت به مفسده کذب - مانند رفع فتنه یا اصلاح بین دو مومن - با آن مزاحم باشد که در صورت امکان، باید توریه کند.

اسراف کردن آب و برق
پرسش

آیا اسراف کردن آب و برق و غیر آنها حرام است یا تنها از نظر اخلاقی مذموم به شمار می رود؟

پاسخ

اسرافی که عقلاء آن را قبیح بدانند حرام است.

بازیابی عکس و فیلم حرام
پرسش

بازیابی عکس و فیلم مبتذل و حرام، جایز است؟ و آیا درآمد حاصل از آن حلال است؟

پاسخ

جایز نیست و درآمد آن نیز حرام است.

سقط جنین سه هفته ای
پرسش

- سقط جنینی که از عمر آن تنها سه هفته گذشته، چه حکمی دارد؟

پاسخ

سقط جنین -در غیر فرض اضطرار- حرام و از گناهان بزرگ است اگر چه زمان کمی هم گذشته باشد. کسی هم که جنین را سقط کرده باید دیه بدهد.

حضور در مجلس گناه
پرسش

حضور در مجلس عروسي که در آن موسیقی حرام نواخته می شود يا حرام ديگري انجام مي شود در حالی که خود شخص از آن حرام اجتناب می نمايد، چه حکمي دارد؟

پاسخ

حضور در مجلس گناه اگر با ترک نهی از منکر یا تأیید گناه همراه باشد، جایز نیست.

غیبت بدون قصد اهانت
پرسش

آيا براي تحقق غيبت و حرام بودن آن، لازم است كه بيانِ عيب فرد با قصد اهانت و مذمّت و انتقاص همراه باشد و يا صرف بيان عيب بدون قصد انتقاص نیز غيبت است؟

پاسخ

آشکار کردن عیب مخفی دیگران غیبت است؛ خواه قصد انتقاص داشته باشد یا نه.

بازگو کردن عیب آشکار دیگران
پرسش

آیا بازگو کردن عیب فردی که اکثر مردم یا لااقل مخاطب ما به خصلت زشت او آگاه هستند، از مصادیق غیبت و حرام است؟

پاسخ

اگر چه گفتن عیب آشکار، غیبت محسوب نمی شود، ولی در صورتی که ایذاء یا هتک مومن باشد یا مفسده دیگری داشته باشد، حرام است.

بیان عیوب آشکار شخص
پرسش

در فرضی که همه می دانند شخصی رشوه بگیر است. اگر در جمعی بگوییم: دیروز فلان شخص فلان مبلغ رشوه گرفت، غیبت محسوب می شود؟

پاسخ

اگر آنها یا شخصی از آن جمع، اطلاع نداشته باشد غیبت است. در فرض اطلاع هم اگر موجب هتک وی نزد شنونده شود، جائز نیست مگر در شرائطی که نهی از منکر منحصر در آن باشد.

دفاع از کسی که از او غیبت شده
پرسش

آيا بر شنونده غیبت واجب است كه به یاری فرد غیبت شده بر خیزد و از او دفاع نماید و آن غیبت را از او دفع کند؟

پاسخ

در صورت امکان واجب است.