جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰

سوالات شرعی

ناتوانی نمازگزار از نشستن و برخاستن
پرسش

نمازگزاری که توان نشستن و برخاستن را ندارد کدام حالت را انتخاب کند: 1. سجده‌هایش را روی میز انجام دهد تا قدرت برخاستن برای رکعات را داشته باشد؟ 2. سجده‌هایش را روی زمین و به طور معمول انجام دهد تا مواضع سجده روی زمین باشد که در این صورت قادر به بلند شدن نیست؟

پاسخ

اگر در حال نشسته نمی تواند رکوع اختیاری را انجام دهد ظاهرا مخیر است ولی در فرض نشستن روی صندلی هم باید در حال سجده اگر ممکن است سر انگشت شست را روی زمین قرار دهد.