شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰

سوالات شرعی

شراکت با افرادی که خمس نمی پردازند
پرسش

- آيا شراکت با افرادي که مي دانيم، يا احتمال مي دهيم که وجوهات شرعيه خود را نمي پردازند، جائز است؟

پاسخ

شريک شدن با اشخاصي که احتمال مي دهيد، اهل وجوهات نيستند اشکال ندارد؛ و همچنين اگر مال شرکت را احتمال بدهيد، که متعلق خمس نيست، شرکت محکوم به صحت است؛ و اگر یقین دارید که به عین اموال شرکت خمس تعلق گرفته، نمی توانید در اموال شرکت تصرف کنید.