جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰

سوالات شرعی

اشتباه در تشخیص جهت قبله و تکلیف نمازهای خوانده شده
پرسش

چندى قبل خانه‌اى را اجاره كرديم، و از نماز خواندن همسایه ها جهت قبله را تشخيص دادیم و مدّتها به همان جهت نماز مى‌خوانديم، ولى بعدها مشكوك شده و متوجه شدیم كه قبله اشتباه بوده است. حال وضعیت نمازهاى ما و نمازهاى كسانى كه به گفته ي ما عمل كرده‌اند، چگونه است؟

پاسخ

نمازهایتان صحیح است مگر 90 درجه یا بیشتر اختلاف باشد.