جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰

سوالات شرعی

زکات مقدار گندمی را که مراکز خرید کسر می کنند
پرسش

مراکز خرید گندم که ازطرف دولت تعیین شده، هنگام خرید مقداری از وزن گندم را به عنوان آفت مفید و غیر مفید کم می کنند. آیا کشاورز باید زکات این مقداری را که کسر می کنند، بپردازد؟

پاسخ

در مقدار زکات باید گندم با وزن معمولی محاسبه شود و کسر کردن آن صحیح نیست، همانگونه که پرداخت زکات با گندم معمولی(همراه با زواید متعارف) لازم است.