سه شنبه ۰۵ بهمن ۱۴۰۰

سوالات شرعی

غسل نفاس پس از سقط جنین
پرسش

زنی که بچه سقط کرده ، وظیفه اش از لحاظ غسل نفاس چیست ؟

پاسخ

اگر به این سقط، زاییدن گفته شود نفساء به حساب می آید بنابراین صاحب عادت عددیه به اندازۀ عدد روزهای عادت، خون را نفاس قرار دهد و صاحب عادت وقتیه و مضطربه ده شبانه روز را نفاس قرار میدهد و بعد از ایام نفاس تا ده شبانه روز استحاضه است و بعد از آن صاحب عادت وقتیه خونی را که در ایام عادت میبیند یا شروعش یکی دو روز جلوتر است، حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و سایر اقسام عادت، خون دارای نشانۀ حیض را حیض قرار میدهند و غیر آن، استحاضه است.