سه شنبه ۰۵ بهمن ۱۴۰۰

سوالات شرعی

عدول به مجتهد دیگر و تکلیف اعمال گذشته
پرسش

آیا پس از عدول از مرجعی به مرجع دیگر، مواردی که تا کنون طبق فتوای مرجع اول (پیش از عدول) انجام شده و با نظر مرجع دوم متفاوت است، باید طبق فتوای مرجع دوم نیز انجام شوند؟

پاسخ

اگر تقلیدش مطابق وظیفه یا بر اساس حجت شرعی مثل شهادت دو مرد عادل -نه یقین- بوده، معاملات و عباداتی که بر اساس آن انجام داده مجزی است.