الاثنين 16 ذوالقعدة 1444 - دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

تم پیشفرض

واریز مبلغ فطریه به حساب فقیر
پرسش

آیا می توانیم مبلغ زکات فطره را از طریق سیستم الکترونیکی، به شماره حساب فقیری که می شناسیم، واریز کنیم؟ و آیا اگر نیت کنیم که از حساب بانکی خودمان مبلغی به عنوان فطریه باشد، کافی است؟

پاسخ

مانعی ندارد اما صِرف نیت فطریه بودن مبلغی از حساب بانکی، کفایت نمی کند. درباره واریز زکات فطره به حساب دیگری، اگر زکات فطره کنار گذاشته شده باشد باید به وکالت از فقیر، زکات فطره را قبض کند و سپس به جای آن به حسابش واریز کند و اگر کنار نمی گذارد، چنانچه نماز عید فطر می خواند باید فطره را پیش از نماز عید واریز کند و اگر نماز عید نمی خواند، تا غروب عید واریز نماید.