السبت 14 ذوالقعدة 1444 - شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

تم پیشفرض

فراموش کردن ماه رمضان
پرسش

سحر بیدار نشدم و به خاطر مشغله، اصلاً فراموش کردم ماه رمضان است و هنگام ظهر ملتفت شدم. با توجه به اینکه مبطلات روزه را انجام ندادهام، آیا میتوانم نیت روزه کنم؟

پاسخ

اگر از شب، نیت روزه –هر چند ارتکازی- نداشته‌اید، چنانچـه قبـل از ظهـر ملتفـت شـدهاید، بایـد نیـت روزه کنـید و قضـای آن را هـم بجـا آورید و اگـر بعـد از ظهـر ملتفـت شـدهاید بایـد تـا اذان مغـرب امسـاک کنـید و روزه را هـم قضـا نماییـد.