الخميس 18 مُحَرَّم 1446 - پنجشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳

تم محرم

وظیفۀ شوهر نسبت به پرداخت کفّارۀ همسر
پرسش

الف) آیا شوهر در قبال پرداخت کفّارۀ روزۀ همسر وظیفه‌ای دارد؟ ب) اگر شوهر بدون اطلاع همسرش از اموال خود، کفارات ماه رمضان او را بپردازد، آیا از گردن زن برداشته می‌شود؟

پاسخ

الف) اگر شوهر، زن خود را مجبور به نزدیکی کند، باید کفّارۀ وی را بپردازد؛ ولی به طور کلی کفّارۀ زن بر عهدۀ شوهر نیست، مگر کفّاره‌ای که به خاطر عذر از روزه بر زن واجب شده، که بنا بر احتیاط شوهر باید مبلغ آن را بر عهده بگیرد؛ ولی در هر صورت ادای آن بر عهدۀ زن است. ب) ساقط نمی‌شود.