الجمعة 12 مُحَرَّم 1446 - جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳

تم محرم

سفر شخصی با خودروی دولتی
پرسش

در مواردی که استفادۀ شخصی از ماشین‌های دولتی ممنوع است، فردی که از ماشین دولتی جهت سفرهای شخصی خود استفاده می‌کند، نماز و روزه‌اش را چگونه انجام دهد؟

پاسخ

باید نمازش را هم شکسته و هم تمام بخواند، و روزه را باید بعداً قضا کند

وظیفۀ شوهر نسبت به پرداخت کفّارۀ همسر
پرسش

الف) آیا شوهر در قبال پرداخت کفّارۀ روزۀ همسر وظیفه‌ای دارد؟ ب) اگر شوهر بدون اطلاع همسرش از اموال خود، کفارات ماه رمضان او را بپردازد، آیا از گردن زن برداشته می‌شود؟

پاسخ

الف) اگر شوهر، زن خود را مجبور به نزدیکی کند، باید کفّارۀ وی را بپردازد؛ ولی به طور کلی کفّارۀ زن بر عهدۀ شوهر نیست، مگر کفّاره‌ای که به خاطر عذر از روزه بر زن واجب شده، که بنا بر احتیاط شوهر باید مبلغ آن را بر عهده بگیرد؛ ولی در هر صورت ادای آن بر عهدۀ زن است. ب) ساقط نمی‌شود.

پرداخت کفّاره پیش از ماه رمضان آینده
پرسش

کسی که به جهت عذری مثل بیماری یا سفر، روزۀ ماه رمضان را نگرفته و می‌داند تا ماه رمضان سال آینده هم نمی‌تواند قضای روزه‌ها را بگیرد، آیا می‌تواند کفّاره و فدیه را بلافاصله بعد از پایان ماه رمضان بدهد؟

پاسخ

شخص پیری که به جهت مشقت داشتن روزه نگرفته و نیز زنی که در دوران باردار یا شیردهی روزه برای خودش یا بچه ضرر داشته است، می‌توانند فوراً فدیه بدهند؛ ولی سایرین بنا بر احتیاط، نمی‌توانند پیش از ماه رمضان آینده پرداخت کنند.

روزه در مسافرت به منزل پدری
پرسش

دختری که خانۀ پدرش در شهرستان است، ازدواج نموده و در تهران ساکن است. حکم نماز و روزۀ او در ایامی که در خانۀ پدر میهمان است چیست؟

پاسخ

اگر عرف دیگر آن جا را محل زندگی وی نمی‌داند، یعنی از زندگی در آن جا منقطع و کنده شده، بدون قصد اقامت ده روز، نمازش شکسته است و روزۀ وی صحیح نیست.

کفّارۀ روزه برای بیمار
پرسش

دختری هستم که به دلیل بیماری صرع و وجود ضعف، به توصیۀ پزشک در ماه رمضان روزه نمی‌گیرم، با توجه به اینکه مالی برای پرداخت کفّاره ندارم، کفّاره‌ام بر عهدۀ کیست؟

پاسخ

اگر خودتان توانایی پرداخت آن را -هر چند در آینده- ندارید، بر عهدۀ کسی نیست و اساساً اگر از گرفتن روزه عاجز باشید -نه اینکه روزه برای شما حرجی باشد و با مشقت شدید بتوانید روزه بگیرید- پرداخت کفّاره بنا بر احتیاط استحبابی است.

اعتماد به دیگران دربارۀ وقت مغرب
پرسش

شخصی با اینکه می‌توانسته از وقت صحیح مغرب اطلاع یابد بی‌مبالاتی کرده و به سخن کودکی که گفته اذان مغرب شده اعتماد کرده و غذا خورده است و سپس متوجه شده هنوز اذان نگفته‌اند. آیا علاوه بر قضا، کفّاره هم بر او لازم است؟

پاسخ

اگر با اینکه از گفتۀ وی اطمینان نکرده است افطار نموده، قضا و کفّاره واجب است.

داخل کردن اشیای غیرخوراکی در دهان
پرسش

اگر روزه‌دار وسایل و اشیای غیر خوراکی -مانند وسایل دندان‌پزشکی- را داخل دهان کند آیا روزه‌اش صحیح است؟

پاسخ

صحیح است مگر آنکه با داخل شدن مجدد وسایل در دهان، رطوبت همراه آن فرو رود.

روزه‌ خوردن برای مسافر
پرسش

کسی که قصد دارد در ماه رمضان به مسافرت برود، آیا می‌تواند در آن روز اصلاً نیت روزه نکند؟

پاسخ

خیر، باید نیت روزه داشته باشد و تا از شهر خارج نشده، نمی‌تواند افطار کند. البته اگر از شب نیت سفر داشته و هنگام اذان صبح در وطن یا جایی باشد که روزه صحیح است، مسافرت پیش از ظهر جایز نیست، مگر آنکه سفر لازم یا برای امور شرعی مانند زیارت باشد.

فراموشی نیت روزۀ ماه رمضان
پرسش

اگر کسی فراموش کند در روزۀ ماه رمضان نیت روزه کند، حکم روزه‌اش چیست؟

پاسخ

همین‌که از قبل بنا داشته آن روز را روزه بگیرد، کافی است و از قلب گذراندن نیّت لازم نیست.

وقت نماز صبح و چگونگی امساک برای روزه‌ دار
پرسش

فارغ از نظر حضرت‌عالی درباره لزوم تأخیر نماز صبح در شب‌ های مهتابی تا روشن شدن افق، آیا در غیر شبهای مهتابی می‌توانیم با شروع اذان رسانه‌، نماز صبح بخوانیم؟ در مورد امساک برای روزه، چگونه باید عمل کنیم؟

پاسخ

معیار، اطمینان به طلوع فجر است و این اطمینان در مناطق ایران تقریباً با تأخیر هشت تا چهارده دقیقه (بر حسب مناطق و فصول مختلف سال) از اذان رسانه حاصل می‌گردد (در این ‌مورد می‌توانید بر اساس محاسبه تقویم مؤسسه لواء عمل کنید). تا پیش از حصول این اطمینان، امساک لازم نیست هرچند احتیاط خوب است؛ در شبهای مهتابی (12 تا 25 هر ماه قمری) نیز از همین زمان باید برای روزه امساک کنید اگر‌چه نماز را باید حدوداً ده دقیقه بعد از این زمان بجا آورید