الاثنين 15 مُحَرَّم 1446 - سه شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۳

تم محرم

نگاه به عکس کودکی نامحرم
پرسش

آیا نگاه کردن به عکس کودکی زن نامحرم جایز است؟

پاسخ

اگر عكس كودكي وی پوشیده نباشد و به خاطر شباهت بسیار زیاد با چهره فعلي اش، باعث هتک وی شود یا نوعا محرک شهوت باشد جایز نیست والا اگر مفسده دیگری نداشته باشد ظاهرا جایز است.

مراجعه به پزشک نامحرم
پرسش

آیا مراجعه به پزشک نامحرم - که مستلزم نگاه یا لمس بدن باشد- به دلیل تخصص بیشتر او جایز است؟

پاسخ

صرف حاذق بودن، مجوز رجوع به نامحرم نیست و اگر رجوع به پزشک نامحرم مستلزم نگاه و یا لمس حرام باشد تنها در صورت اضطرار و استیصال، و آن هم به مقدار ضرورت جایز است یعنی اگر با نگاه كردن بتواند معالجه كند نبايد دست به بدن او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه كند، نبايد بدن او را ببیند.

مراجعه زن به دندانپزشک مرد
پرسش

آیا برای زن جایز است به دلیل تخصص بیشتر یا قیمت مناسب خدمات به دندانپزشک مرد مراجعه کند؟

پاسخ

از آنجا که مستلزم نگاه نامحرم به قسمتی از فضای دهان یا دندان هایی می شود که به طور عادی در هنگام تکلم زن مشاهده نمی شود، در غیر فرض ضرورت جایز نیست.

انتشار عکسهای خصوصی در فضای مجازی
پرسش

انتشار عکس های خصوصی خود یا دیگران که با حجاب کامل نیست، در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی چه حکمی دارد ؟

پاسخ

انتشار چنین عکس هایی اگر نوعا محرّک شهوانی باشد یا موجب تضعیف روحیه دین داری شود یا دیگری صاحب عکس را بشناسد یا مفسده دیگر اجتماعی داشته باشد حرام است. وظیفه همگان، انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر با لحاظ همه شرایط و جوانب است.

دیدن تصاویر شهوت انگیز
پرسش

نگاه کردن به تصاویر و فیلم های محرّک شهوت، برای کسانی که دچار ناتوانی جنسی هستند و گاه از طرف برخی پزشکان برای درمان آنان توصیه می شود، جایز است؟

پاسخ

دیدن چنین تصاویری مطلقا حرام است.

آمپـول زدن نامحرم
پرسش

برای آمپول زدن به قسمت نشیمنگاه، آیا مرد می تواند به تزریقاتی خانم مراجعه کند؟

پاسخ

جز در فرض ضرورت و استیصال جایز نیست.