چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰

سوالات شرعی

خواندن نماز در ساعت کاری اداره
پرسش

آیا جایز است در ساعت کاری اداره، نماز را در اول وقت بخوانیم؟ اگر در اول وقت مراجعه‌کننده داشته باشیم، چطور؟

پاسخ

در صورتی که از نظر قانون و مقررات آن اداره، مبادرت به انجام فریضه الهی در اول وقت منع نشده باشد، خواندن نماز اشکال ندارد هر چند بهتر است با مختصر کردن نماز، هم نماز در وقت فضیلت خوانده شود و هم به مراجعه‌کنندگان رسیدگی شود. البته اگر حاجت مؤمن با نماز در ساعت کاری تزاحم باشد بهتر است ابتدا حاجت مومن را برآورده کنید و نماز را دیرتر بخوانید.

ضبط مکالمه تلفنی
پرسش

حکم شرعی ضبط مکالمه تلفنی بدون اطلاع شخص مقابل چیست؟

پاسخ

اگر موجب اضرار به غیر شود یا موجب هتک وی شود یا صحبت خصوصی کرده باشد جایز نیست.

تجسس در وسایل شخصی
پرسش

آیا پدر میتواند وسایل شخصی خانوادهاش مثل موبایل را بدون اجازۀ ایشان کنترل کند؟

پاسخ

در صورتی که علم به وقوع حرام دارد یا خوف گناه بسیار مهمی از وی را دارد و جلوگیری یا کاستن گناه بدون تجسس امکانپذیر نباشد، جایز است. همچنین است اگر عرفاً تربیتِ لازم متوقف بر این تفحص باشد.

فروش فرشهای منقوش به آیات قرآن
پرسش

فروش و یا صادر نمودن فرشهایی با نقش آیات شریفۀ قرآن، به کشورهای غیرمسلمان با علم به اینکه کفّار به آیات قرآن دست میزنند و یا حرمت آیات را نگه نمیدارند، چه حکمی دارد؟

پاسخ

جایز نیست.

نماز خواندن در ملک موروثی قبل از تقسیم
پرسش

در منزل موروثی که متعلق به چند وارث است، نماز خواندن بعضی از ورثه یا دیگر افراد در آن، بدون رضایت سایر ورثه چه حکمی دارد؟

پاسخ

نماز قبل از تقسیم ملک موروثی بدون اجازۀ بقیۀ ورثه و یا احراز رضایت قلبی آنها، و در مورد صغار، اجازۀ ولی یا قیم شرعی آنها، حرام و بنا براحتیاط باطل است.

زکات انگور قبل از تبدیل به کشمش
پرسش

باغداری که محصولش را به صورت غوره یا انگور میفروشد باید زکاتش را بدهد یا وجوب زکات وقتی است که انگورها را تا کشمش شدن نگهدارد؟

پاسخ

اگر انگورها قابل کشمش شدن باشد، وقتی به آن انگور گفته شود و به اندازهای است که اگر کشمش شود به حد نصاب می‌رسد، پرداخت زکات آن واجب است. اما اگر غوره را بفروشد زکات به فروشنده واجب نمیشود.

خمس مصالح ساختمانی قبل از مصرف
پرسش

مصالح خریداری شده مورد نیاز برای ساختمان که هنوز به کار نرفته است، آیا خمس دارد؟

پاسخ

اگر عرفاً تهیۀ خانۀ مورد نیاز، متوقف بر این امر یا داشتن معادل آن باشد، خمس ندارد.

شرط پرداخت مبلغی در صورت بهم زدن معامله
پرسش

در معامله‌ای طرفین توافق می‌کنند که در صورت پشیمانی هر یک از آنها از انجام معامله، شخص پشیمان شده مبلغ مشخصی را به طرف مقابل پرداخت کند. آیا دریافت این مبلغ جایز است؟

پاسخ

چنین شرطی در بیع صحیح نیست.

معاملات باینری آپشن
پرسش

معاملات باینری آپشن و درآمد حاصل آنها چه حکمی دارد؟

پاسخ

این معامله باطل است ولی تصرف در وجه دریافتی، با فرض اینکه مالک پایگاه اینترنتی که پول را پرداخت می‌کند، مسلمان یا کافر ذمی نیست، مانعی ندارد.

خواندن مطالب تحریک آمیز
پرسش

2283 - آیا مطالعه نوشتار یا کتبی که باعث تحریک شهوت می شود، در صورتی که خواننده اطمینان دارد با مطالعه آنها دچار گناه نمی‌شود، اشکال دارد؟

پاسخ

بله، اگر محتوای آن موجب تحریک شهوت برای نوع مردم باشد، جایز نیست.