الاثنين 15 مُحَرَّم 1446 - دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۳

تم محرم

فروش فرشهای منقوش به آیات قرآن
پرسش

فروش و یا صادر نمودن فرشهایی با نقش آیات شریفۀ قرآن، به کشورهای غیرمسلمان با علم به اینکه کفّار به آیات قرآن دست میزنند و یا حرمت آیات را نگه نمیدارند، چه حکمی دارد؟

پاسخ

جایز نیست.

تجسس در وسایل شخصی
پرسش

آیا پدر میتواند وسایل شخصی خانوادهاش مثل موبایل را بدون اجازۀ ایشان کنترل کند؟

پاسخ

در صورتی که علم به وقوع حرام دارد یا خوف گناه بسیار مهمی از وی را دارد و جلوگیری یا کاستن گناه بدون تجسس امکانپذیر نباشد، جایز است. همچنین است اگر عرفاً تربیتِ لازم متوقف بر این تفحص باشد.

ضبط مکالمه تلفنی
پرسش

حکم شرعی ضبط مکالمه تلفنی بدون اطلاع شخص مقابل چیست؟

پاسخ

اگر موجب اضرار به غیر شود یا موجب هتک وی شود یا صحبت خصوصی کرده باشد جایز نیست.

خواندن نماز در ساعت کاری اداره
پرسش

آیا جایز است در ساعت کاری اداره، نماز را در اول وقت بخوانیم؟ اگر در اول وقت مراجعه‌کننده داشته باشیم، چطور؟

پاسخ

در صورتی که از نظر قانون و مقررات آن اداره، مبادرت به انجام فریضه الهی در اول وقت منع نشده باشد، خواندن نماز اشکال ندارد هر چند بهتر است با مختصر کردن نماز، هم نماز در وقت فضیلت خوانده شود و هم به مراجعه‌کنندگان رسیدگی شود. البته اگر حاجت مؤمن با نماز در ساعت کاری تزاحم باشد بهتر است ابتدا حاجت مومن را برآورده کنید و نماز را دیرتر بخوانید.

مخارج فرزند بالغ
پرسش

آیا مخارج زندگی دختر که تا چهل سالگی در منزل پدر مانده؛ بر عهده پدر است؟

پاسخ

اگر دختر از خود مالی ندارد که مخارج خود را مطابق شؤون لازمش اداره کند بر عهده پدر است که نفقه وی را تأمین کند.

شرط ضمن فروش زمین
پرسش

آیا هنگام فروش زمین می‌توان شرط نمود که یک طبقه بیشتر ساختمان ساخته نشود؟

پاسخ

بله، مانعی ندارد.

عمل کردن زن به نذری که قبل از ازدواج انجام داده
پرسش

دختری قبل از ازدواج نذر شرعی کرده که پنجشنبه اول هر ماه روزه بگیرد. حال بعد از ازدواج، شوهر مخالف انجام این نذر است. در صورتی که عمل به نذر مخالف حقوق شوهر باشد یا نباشد، تکلیف چیست؟

پاسخ

در صورتی که در هنگام عمل، نذر رجحان داشته باشد، ظاهراً باید به نذرش، عمل نماید.

انفاق زن از خرجی شوهر بدون اجازه
پرسش

آیا زن می‌تواند از خرجی و نفقه‌ای که شوهر به او می‌دهد بدون اذن و اجازه وی انفاق کند؟

پاسخ

اگر نفقه را به وی تملیک کرده یا مطلق تصرفات با آن مال را اباحه کرده باشد، انفاق صحیح است.

شنیدن غیبت افرادی که نمی‌شناسیم
پرسش

گاهی همکارم، عیبی از همسرش یا فرزندش را برایم بیان می‌کند یا خاطره‌ای تعریف می‌کند که نشان‌دهنده نقص و عیبی در یکی از بستگان اوست. اگر من همسر و فرزند و آن بستگان وی را اصلا ندیده باشم و نشناسم، آیا شنیدن این سخنان، شنيدن غيبت محسوب می‌شود؟

پاسخ

اگر ایشان در معرضیت شناختن باشند یا از تعریف کردن وی، شخص دیگری که می‌شناسید عیب مخفی‌اش آشکار شود، غیبت است.

اعتبار اجازۀ مرجع تقلید متوفی برای حقوق شرعیه
پرسش

شخصی از مجتهدی اجازه حقوق شرعیه گرفته و اکنون آن مجتهد از دنیا رفته است. آیا می‌تواند طبق آن اجازه‌نامه عمل کند یا اینکه باید از مجتهد زنده اجازه بگیرد؟

پاسخ

باید از مجتهد زنده اجازه بگیرد.