دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

بیانات


کیاست میرزای شیرازی قدس سره


کیاست میرزای شیرازی قدس سره

نقل کرده‏ اند: وقتى میرزاى شیرازى در سال 1287به مکّه مشرّف مى ‏شوند، شریف مکّه مایل مى‏ شود که وقتى براى میرزا مشخّص شود تا با وى ملاقات کند. واسطه‏ اى را پیش میرزا مى ‏فرستد که الآن وقت مناسبى است، هر وقت آقا حاضرند، ملاقات کنند.

میرزا مى ‏فرماید: به شریف بگو: «إذا رأیتم العلماء علی أبواب الملوک فقولوا بئس العلماء و بئس الملوک، و إذا رأیتم الملوک علی أبواب العلماء فقولوا نعم العلماء و نعم الملوک».[1]

واسطه نزد شریف مکه برمى‏گردد و سخن میرزا را بازگو مى‏ کند. شریف مکّه خوشش مى ‏آید و به دیدن میرزا مى‏ رود .


[1] . (اگر علما را بر سرای پادشاهان یافتید، بگویید: اینان، بدترین علمایند و بدترین پادشاهان و اگر پادشاهان را بر سرای علما دیدید، بگویید: اینان، بهترین علما و بهترین پادشاهانند(.