پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

بیانات


ملکات انبیا

ملکات انبیا

از آقاى میرزا هاشم آملى شنیدم آسید ابوالحسن اصفهانی بعضى از ملکات انبیا را داشت.

یکى از ویژگیهاى ایشان این بود که هیچ‏کس حق نداشت نامه‏ هایى را که اشخاص به او مى‏نوشتند، بخواند. ایشان همه اسرار را پاره مى‏کرد تا کسى مطلع نشود. اگر کسى در نامه اظهار حاجت مى‏ کرد یا توهینى به ایشان مى‏ نوشت، ایشان همه را از بین مى‏برد تا به دست کسى نیفتد، حتى پسرها و نزدیک‏ترین بستگانش هم حق نداشتند این نامه‏ها را بخوانند.

از دیگر ویژگی هاى مسلّم آسید ابوالحسن این بود که ایشان در قضاى حوایج مردم خیلى ساعى بود.