یکشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۰

از مرحوم آیت الله سید احمد زنجانی


گزیده الکلام…؛ شیخ طبرسی و نجات از مرگ


شیخ طبرسی و نجات از مرگ

درباره طبرسى صاحب مجمع البیان نیز نوشته ‏اند که او نیز بى‏هوش شده بود و به گمان مرگ، دفنش کرده ‏اند. پس، در قبرش، به هوش آمده و ملتفت شده که در گلوى مرگ گیر کرده. نذر کرده بود که اگر از این ورطه نجات یابد، تفسیرى به کلام اللّه بنویسد. از قضا، توفیق الهى، نبّاشى را رهنمون کرد که براى اخذ کفن، قبر او را شکافت. خواست کفن از تن او برباید، دست نبّاش را گرفت. نبّاش وحشت کرده، گفت: مترس، من نمرده بودم، اشتباها مرا دفن کرده‏ اند. خداوند تو را وسیله نجات من قرار داد.

پس نبّاش، او را به خانه خود آورده، به کسان وى خبر کرد و خودش هم به وسیله وى که از این کار زشت توبه کرد نجات یافت.

غلام پُست، آن هنگام که امانات پستى را به وسیله اسب، حمل و نقل مى‏ کردند، اسب‏هاى پست را مى ‏رانده؛ از قضا، به نائین که مى‏رسد، مى‏بیند در کنار آن، یک جانورى با جانور دیگر به هم افتاده، جنگ مى‏ کنند. دقّت کرده، دیده بود که یکى، انسان است. او هم در این اثنا، این را به فریادش خواسته بود. پس، غلام پست، پیاده شده، کمک کرده بود، با هم آن جانور را دفع نموده بودند. معلوم شد که او یکى از اهل نائین بوده که او را نیز به اشتباه مرگ، دفنش کرده ‏اند. خداوند، به وسیله این جانور که قبر را شکافته بود، او را از قبر و به وسیله غلام پست، از جانور نجات داد.