چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰

از مرحوم آیت الله سید احمد زنجانی