شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰

از مرحوم آیت الله سید احمد زنجانی