الجمعة 12 مُحَرَّم 1446 - جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳


آقای بهشتی جزء نوادر بود

آقای بهشتی جزء نوادر بود.

جزء نوادر

آقای بهشتی جزء نوادر بود. از نظر سرعت انتقال خیلی فوق العادگی داشت. هم قوّت فکر داشت و هم سرعت انتقال. آقای فانی اصفهانی هم با اعجاب دربارة آقای بهشتی تعبیر می کرد: «او جوهره ای است»!

آقا موسی صدر هم خیلی ممتاز بود. دقّت آقای بهشتی را نداشت ولی صاف فهمی او فوق العادگی داشت و شاید عرفی تر از آقای بهشتی بود. آقا موسی جزء خیلی خوب ها بود. لذا آنها هر جا می رفتند، مورد توجه واقع می شدند.

اولین رفیق

اینجانب دو مصاحبه از آقای بهشتی دیدم که در هر دو وقتی رفقایش را ذکر می کند، اولین نفر مرا نام می برد. آقای بهشتی دو سال از من کوچک تر بود یعنی متولد سال ۱۳۴۸ ق بود.

مورد قبول آقای داماد

آقای داماد در میان شاگردان، آقای بهشتی را قبول داشت. آقای سید علی محقّق فرزند آقای داماد می گفت: من نزد آقایی مکاسب می خواندم. او خیلی قوت علمی نداشت. به پدرم گفتم. به من فرمود: او از عهده مکاسب برنمی آید. این آسید محمد خوب است.

سرعت انتقال

اشکال کردن در درس آقای داماد سخت بود. علتش این بود که بیان وی مُغلق بود و اگر نقضی مطرح می کرد، تا می خواستیم درباره آن فکر کنیم، طول می کشید. لذا جواب دادن و اشکال کردن به مطالب آقای داماد نیاز به سرعت انتقال داشت. آقای بهشتی چون سرعت انتقال و دقت نظر داشت، اشکال می کرد و قدری هم مقاومت می کرد.