الاربعاء 17 مُحَرَّم 1446 - چهارشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۳


آیا تاکنون برای او دعا کرده ام؟

مرحوم آقا سید عبدالمجید گروسی از شاگردان مورد مشورت میرزای شیرازی و از نظر جهت عقلی، خیلی فوق العاده بود. ایشان بعداً به همدان رفته است. آقا سید عبدالمجید، خطاط درجه اول هم بوده در خط شکسته؛ بعضی او را اولین شکسته نویس می دانستند و شنیدم که خط شکسته اش با خط درویش، گاهی اشتباه شده است. نامه های میرزای شیرازی را ایشان می نوشته است؛ چون هم خطش خیلی عالی بوده و هم انشائش، همچنین با ذوق و کمال هم بوده است.

مرحوم آقا حیدر همدانی(پدر عیال مرحوم آقای مفتح) شاگرد آقا سید عبدالمجید، نقل می کرد:

میرزای شیرازی می خواسته نامه ای به ناصرالدین شاه بنویسد. آقا سید عبدالمجید متن نامه را تهیه می کند تا میرزا امضا کند. وقتی میرزا نامه را مطالعه می کند، تأمل می کند. دوباره مطالعه و تأمل می کند و خلاصه طول می کشد. آقا سید عبدالمجید از میرزا می پرسد که اگر به نظر مبارک جایی از نامه ایراد دارد، یک نامة دیگر بنویسم، و تأمل آقا از چه جهت است؟

میرزا می فرماید: شما در اینجا راجع به ناصرالدین شاه نوشته اید «من شما را دعا می کنم»، و من الآن می خواهم ببینم که ایشان را دعا کرده ام؟ آیا این حرف درستی است و شرعاً می توان نوشت؟

یک قدری که می گذرد، میرزا می فرماید: عیب ندارد، بنویسید؛ چون ناصرالدین شاه در یک جریانی یک وقت، خدمتی به شیعه کرد و من دعایش کردم، پس عیبی ندارد نوشتن این جمله.

میرزا به تمام معنی مواظب و مراقب خودش بود!