یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

حج


احرام – مکروهات و خاتمه ی احرام