سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

بیانات


ادب نقد و احترام به استاد

ادب نقد و احترام به استاد

شنیدم مرحوم آشیخ محمد حسین اصفهانى به مرحوم آخوند خراسانى و درس ایشان خیلى معتنى بود. گویا در تمام مدت هیچ وقت شرکت در درس آخوند را ترک نکرده بود و به هر قیمتى خودش را به درس آخوند مى‏رساند.

ایشان احترام خاصى براى مرحوم آخوند قائل بود؛ از جمله وقتى مى‏خواست در کلام مرحوم آخوند مناقشه کند، از الفاظى نظیر «وَیَرِدُ علیه»، «وفیه» استفاده نمى‏کرد، بلکه با تعابیرى چون «یمکن أن یقال» اشکال خود را طرح مى‏کرد.

خواننده کتاب وقتى مى‏بیند که سیاق این مطلب با متن تضّاد دارد، از شیوه نگارش پى مى‏برد که این کلام، اشکال بر مطلب آخوند است و مطلب آخوند را قبول ندارد. ایشان با تعبیرات «هذا باطلٌ» یا «ضعیفٌ» یا «فاسدٌ» و… مطلب آخوند را ردّ نمى‏کند.