الجمعة 09 شَوّال 1445 - جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳


اصطلاحات طلبگی گاهی باعث بروز مشکلات می شود

اصطلاحات طلبگی گاهی باعث بروز مشکلات می شود

بعضی چیزهاست که در روایات نیامده ولی ما اضافه می کنیم و باعث می شود عرف دچار شبهه شود و گیر بیفتد، مثلا می گویند آب دو جور است مضاف و مطلق که این تقسیم باعث خلط شده است.

اوایل طلبگی سیل آمد طلبه ای پرسید آب مطلق است یا مضاف؟ اگر این تقسیمات نبود این سوال را نمی پرسید و بدون مشکل آب را استفاده می کرد و احکام مطلق جاری می کرد.