الاثنين 11 ذوالقعدة 1445 - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳


اعلم خاندان معزّی


اعلم خاندان معزّی

شیخ اسد الله صاحب مقابس الأنوار خیلی فوق العاده، و در دقت و فکر عجیب بوده است.

ایشان در باره اجماع کتاب قطوری به اندزه رسائل نوشته است[1] که گاهی فهم یک سطر آن نیاز به مدّتی فکر کردن دارد. اعلم خاندان معزّی همین شیخ اسد الله است.

بعد از وفات شیخ جعفر کاشف الغطاء اختلاف می‌شود که شیخ موسی پسر بزرگ شیخ جعفر اعلم است یا شیخ اسد الله صاحب مقابس که داماد شیخ جعفر بود. به میرزای قمی مراجعه می‌کنند. میرزای قمی شیخ موسی را ترجیح می‌دهد. ممکن است وجه این ترجیح ذهن عرفی فقاهی شیخ موسی بوده ولی شیخ اسد الله در دقایق علمی تقدم داشته است.

مرحوم حاج آقای ما در یکی از جُنگهایش در باره اینکه اعلم علمای شیعه به طور مطلق در تمام ازمنه کیست، نوشته است: بعضی شهید اوّل را اعلم می‌دانند ولی به عقیده آقای شریعت اصفهانی شیخ اسد الله صاحب مقابس اعلم بود.[2]


[1]. به نام «کشف القناع عن وجوه حجیة الاجماع». این کتاب در سال 1311 در 455 صفحه چاپ سنگی شده است. رک: الذریعة، ج18، ص 54، ش645.