الاربعاء 17 مُحَرَّم 1446 - چهارشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۳


انگیزه تالیف کتاب ” غایه التعدیل فی معرفة الاوزان و المکاییل”


انگیزه تالیف کتاب ” غایه التعدیل فی معرفة الاوزان و المکاییل”

از برخی افواه شنیدم که مرحوم صاحب جواهر درباره جمع بین اشبار و اوزان لغزشی داشته اند. ذهن مرحوم حیدر قلی خان سردار کابلی مشغول می شود و حیران می ماند که هم شبر در نزد معصوم ثابت است و هم وزن و از آن طرف اینها با هم توافق ندارند و با فرض عصمت معصوم اینها با هم سازگاری ندارند. ایشان به شدت ولایتی بودند و این مساله باعث ناراحتی ایشان بوده است تا اینکه توسلی پیدا می کنند و در خواب به او می گویند مشکل شما فردا حل می شود. روز بعد شخصی که کارش حفاری بوده است پیش سردار می آید و تعدادی سکه به او نشان می دهد که در بین این سکه ها سکه ای وجود دارد که از زمان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است. سردار آن سکه را وزن می کند و می بیند که کاملا با فتوای مشهور تطبیق می کند. شاید منشأ پیدایش و نوشتن کتاب « غایة التعدیل» همین مطلب باشد.