الاربعاء 13 ذوالقعدة 1445 - چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۳


اهتمام به حل مسائل علمی


اهتمام به حل مسائل علمی

حاج آقا مصطفی محسنی در اراک با این که خود را مقدم بر آقاضیاء عراقی می دانست، مع ذلک مرحوم آقای حاج شیخ عبدالکریم حائری را به عنوان مرجع معرفی می کرد. پدر ایشان حاج آقا محسن هم ظاهراً خیلی به آقای حاج شیخ معتقد بود. حاج آقا محسن ملّای درجه اول بود. سفر اولی که آقای حاج شیخ به اراک آمدند در زمان حیات حاج آقا محسن بود، گاهی اگر برای حاج آقا محسن مشکل علمی پیش می آمد، افرادی را می فرستاد تا آقای حاج شیخ بیاید و با وی بحث کند. آقای حاج شیخ می گفت: من در منزل بودم (یا می خواستم به منزل بروم) می دیدم از طرف حاج آقا محسن شخصی آمد. پس از چند دقیقه شخص دیگری از طرف حاج آقا محسن آمد. چند دقیقه بعد شخص دیگری آمد. در راه منزل حاج آقا محسن بودم که باز شخص دیگری آمد. مقصود این که حاج آقا محسن با این که مِلک دار درجه اول اراک بود، راجع به مسائل علمی عشق عجیبی داشت و برای حل شدن یک مطلب علمی چندین بار به فاصله یکی دو دقیقه آدم می فرستاد تا مذاکره شده و مسأله زودتر حل شود.