الاحد 06 رَجَب 1444 - یکشنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۱


ببببببب

بعضی چیزهاست که در روایات نیامده ولی ما اضافه می کنیم و باعث می شود عرف دچار شبهه شود و گیر بیفتد، مثلا می گویند آب دو جور است مضاف و مطلق که این تقسیم باعث خلط شده است.

اوایل طلبگی سیل آمد طلبه ای پرسید آب مطلق است یا مضاف؟ اگر این تقسیمات نبود این سوال را نمی پرسید و بدون مشکل آب را استفاده می کرد و احکام مطلق جاری می کرد.