الاربعاء 17 مُحَرَّم 1446 - چهارشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۳


بحر موّاج

بحر موّاج

مرحوم قارپوزآبادی (که ملّای حسابی و بسیار باتقوا و در رواج دین در زنجان خیلی مؤثر بود) گویا ابتدا در روستای خودش قارپوزآباد و سپس در قزوین مقدمات و سطوح را فراگرفت سپس به اصفهان رفت و مدّتی در آنجا نزد آشیخ محمدتقی – صاحب هدایة المسترشدین – درس خواند و خیلی استفاده کرد. این که وی شاگرد آشیخ محمدتقی بود، قطعی است.

شیخ آقابزرگ تهرانی نوشته است که آشیخ محمدتقی پشت کتاب نظام الفرائد في شرح القواعد برای قارپوزآبادی اجازه ای نوشته است.

از مرحوم قارپوزآبادی نقل شده:

وقتی من از قزوین به اصفهان رفتم و در درس آشیخ محمدتقی شرکت کردم، دیدم اصولی که خوانده بودم، اصول نبود و او را بحر موّاجی یافتم و از محضر او بهره های فراوانی بردم.

آشیخ محمدتقی خیلی فوق العاده بود.

عمده ی شاگردی میرزای شیرازی نزد شیخ انصاری بود. ولی میرزا از صاحب جواهر و آشیخ محمدتقی نیز بهره علمی برده است. میرزا هنگام وفات آشیخ محمدتقی هجده ساله بود و حدود یک سال در درس ایشان شرکت کرده است و شاید این، اولین درس خارج میرزا بود.