الاربعاء 17 مُحَرَّم 1446 - چهارشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۳


بی‌هوایی و بی‌ریایی سیدعلی

مرحوم آقا سیدعلی شوشتری در طول مدتی که در نجف در درس شیخ انصاری حاضر می‌شد، هیچ تظاهر به فضل و دانش نمی‌کرد و شاگردان شخ فکر نمی‌کردند که او اهل فضل باشد. چون به قدری وزین بود که حتی ذره‌ای حاضر به تظاهر نبود. وقتی شیخ وفات کرد، به توصیه وی، شاگردان به درس آقا سیدعلی شوشتری می‌روند و یکی از آن شاگردان، مرحوم آخوند خراسانی بوده است. چون شیخ توصیه کرده بود، مرحوم آخوند به درس آقاسید علی می‌رود و خیال می‌کند که او فقط سیدی مقدس و متعبد است و شیخ به همین جهت توصیه کرده است در درس وی حاضر شوند؛ اما بعد از حضور در درس وی مرحوم آخوند گفت: ما خیال نمی‌کردیم، اهل سواد باشد و در آن حد از فضل قرار داشته باشد. ولی دیدیم ایشان به همان قدرت شیخ درس را اداره کرد.