الخميس 18 شَعْبان 1445 - پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲


تأثیر همسر خوب در سرنوشت

همسر در سرنوشت انسان خیلی خیلی مؤثر است. والده ما در سرنوشت حاج آقای ما خیلی مؤثر بود. همسر من در سرنوشت من خیلی مؤثر بوده است. همسر مرحوم آقای طباطبایی هم همین طور بود. همسر اگر موافق باشد، در سعادت انسان خیلی مؤثر است.