الجمعة 02 شَوّال 1445 - جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳


تامّل در شهادت به اجتهاد


تامّل در شهادت به اجتهاد

[آیت الله] آقای شریعت و مرحوم آخوند خراسانی با هم خیلی گرم و صمیمی بودند، ولی از آقای آسید عبدالعزیز طباطبایی شنیدم: از آقای آخوند پرسیده بودند: آقای شریعت مجتهد است یا نه؟ آقای آخوند تأمّل کرده، شهادت نداده بود. به مرحوم آخوند گفتند: آقا! شما چطور راجع به اجتهاد آقای شریعت تأمّل کردید؟ مرحوم آخوند جواب داده بودند: مطالب آقای شریعت اگر از خودش باشد، مقام اوّل علمی را داراست، ولی چون حافظه ی او استثنایی است، من تردید دارم مطالبش از استخراج و اجتهاد اوست یا ضبط مطلب دیگران است. منشأ تأمل و عدم شهادت من این است.