الثلاثاء 11 ذوالحجة 1445 - سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳


جایگاه علمی ویژه شیخ انصاری (ره)

از وفات شیخ انصاری «رضوان الله علیه» تا کنون حدود 160 سال می گذرد. اگر فرض کنیم که شیخ از سی سال قبل از وفاتش مدرّس عالی مقامی بوده است، اکنون تقریباً ۱9۰ سال از آن زمان می گذرد. در طول این مدت تمام افکاری که در مجامع علمی و حوزه های شیعه مطرح و مدار بحث بوده، یا سخنان شیخ بوده و یا از سخنان ایشان الهام گرفته است. این مطلبی است که قابل انکار نیست و هر شخصی وارد حوزه ها بشود، آن را می فهمد.

در این مدت، افکار علما و فقها روی هم آمده، تبادل فکری شده، آرا نضج یافته، در مطالب علمی حک و اصلاح شده، ولی با این همه با گذشت ۱9۰ سال، هنوز آرا و نظریات فقهی و اصولی شیخ انصاری مقام اول را داراست. این جهتی است که برای ما ملموس است.

ما مباحثه ای در مبحث تعادل و تراجیح داشتیم. به نظر می رسید که مطالب متأخرین در سطح پایین تری از مطالب شیخ است با آنکه متأخرین حرف های شیخ را دیده اند.

در حال حاضر، تحقیقات شیخ در هر مسأله ای جزء تحقیقات درجه اول است و این گونه نیست که بگوییم نظریات اصولی و فقهی شیخ، دیگر کهنه شده است، بلکه درست بر عکس است و چنین به نظر می رسد که آرای شیخ مرحله نهایی را طی کرده و پس از وی تنزّل آغاز شده است.