پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

بیانات


حقائق الأصول مرحوم آیت الله حکیم


حقائق الأصول مرحوم آیت الله حکیم

وقتی به نجف رفتم، مرحوم آقای حکیم برای دیدن تشریف آورد. ایشان سؤالی کرد و من نخواستم دروغ بگویم. ایشان پرسید: حقائق الأصول ما در قم جا افتاده است یا نه؟ من عرض کردم: مستمسک قوی تر از حقائق است. ایشان وقتی دید از حقائق استقبال نکردم، با این که گاهی آن را به اشخاص هدیه می کرد، به من هدیه نکرد.