شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱


خارج اصول/خبر واحد/ آيه نبا/ جلسه 6 – 21/ 09/ 95


باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/ آيه نبا/ جلسه 6 – 21/ 09/ 95

متن درس بزودی بارگذاری خواهد شد.