الاحد 14 مُحَرَّم 1446 - یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳


ختم صلوات


ختم صلوات

به یاد دارم در منزل حاج آقای والد مجلس ختم صلواتی بود. مدعوّین منحصر به سادات و به نظرم با خود حاج آقای والد چهارده نفر بودند.

حضرات آیات مرحوم آسید صدرالدین صدر، آقای خمینی، آقای آسید حسین قاضی از افراد آن مجلس بودند. پیش روی هر کس بشقابی بود و در آن ده نخود قرار داشت. هر کس یک دور تسبیح صلوات می فرستاد، یکی از نخودها را کنار می گذاشت.

آنچه برای من خیلی جالب بود و یادم مانده، این است که مرحوم آقای صدر ده تا نخودش که هزار تا ذکر صلوات می شد، خیلی زود تمام کرد و مشغول ذکر صلوات و برداشتن نخود از بشقاب بغل دستی اش شد. بعد از مدّتی آقای قاضی نیز نخودهایش را تمام کرد. سایرین بعد از این دو نفر نخودهایشان را تمام کردند.

یادم است، همه تعجّب کردند که آقای صدر با این سرعت صلوات هایش را تمام کرد. البته علّت این که آقای صدر زود تمام کرد، این بود که عرب فصیح بود و زبانش سریع تر ذکر صلوات را می گفت.